Zakres działań

Co robimy

Egzekucja rachunku bankowego Egzekucja wynagrodzenia za pracę Egzekucja nieruchomości Egzekucja ruchomości Egzekucja wierzytelności
Egzekucja
rachunku bankowego
Egzekucja
wynagrodzenia za pracę
Egzekucja
nieruchomości
Egzekucja
ruchomości
Egzekucja
wierzytelności

Art. 2.

1. Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach. Komornik wykonuje także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów.

2. Komornik pełni czynności osobiście, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach prawa.

3. Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:

  • 1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
  • 2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
  • 3) sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

4. Komornik, poza zadaniami określonymi w ust. 3, ma prawo:

  • 1) doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
  • 2) na wniosek organizatora licytacji - sprawowania urzędowego nadzoru na dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Art. 2.5.

Organy administracji publicznej, urzedy skarbowe, organy rentowe, o których mowa w art. 476 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z pózn. zm.2)), banki, spóldzielcze kasy oszczednosciowo-kredytowe, podmioty prowadzace dzialalnosc maklerska, organy spóldzielni mieszkaniowych, zarzady wspólnot mieszkaniowych, inne podmioty zarzadzajace mieszkaniami i lokalami uzytkowymi, jak równiez inne instytucje sa obowiazane na pisemne zadanie komornika udzielic mu informacji niezbednych do prawidlowego prowadzenia postepowania egzekucyjnego, dokonania zabezpieczenia oraz wykonania innych czynnosci wchodzacych w zakres jego ustawowych zadan, w szczególnosci dotyczace stanu majatkowego dluznika oraz umozliwiajacych identyfikacje skladników jego majatku. Przepis art. 762 Kodeksu postepowania cywilnego stosuje sie odpowiednio. [Dz. U. z dnia 27 czerwca 2007 r. Nr 112, poz. 769, Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sadowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw]